MLF

Docenten leergebied Wiskunde

Femke Snel, docent wiskunde
f.snel@mlf.asg.nl

Bert Bakvis, docent wiskunde
b.bakvis@mlf.asg.nl

Justin de Boer, docent wiskunde
j.deboer@mlf.asg.nl

Kenneth Robinson, docent wiskunde
k.robinson@mlf.asg.nl

Rein Wiselius, docent wiskunde
r.wiselius@mlf.asg.nl

Ellen van Veldhoven, docent wiskunde
e.vanveldhoven@mlf.asg.nl