MLF

Schoolregels

Verwachtingen
De doelen van het MLF kunnen alleen maar worden bereikt door de inzet en werkhouding van onze leerlingen. Daarom gaan we er van uit dat leerlingen bij ons op school niet alleen maar iets komen halen maar ook iets komen brengen. We spreken hierover een aantal verwachtingen naar onze leerling uit:

• Wij verwachten dat jij het leuk vindt om te leren.
• Wij verwachten dat jij het heel goed vindt dat anderen anders zijn dan jij.
• Wij verwachten dat jij en je mentor zoeken naar jouw beste manier van werken.
• Wij verwachten dat ook jij zo zelfstandig mogelijk wilt leren leren.
• Wij verwachten dat jij zelf leert plannen met onze eigen Planner.
• Wij verwachten dat jij met je groep samenwerkt en de leden daarvan steunt.
• Wij verwachten dat jij je zelf verantwoordelijk voelt voor je eigen (leer)gedrag.
• Wij verwachten dat jij tegen de docenten zegt wat je er van vindt.

Regels
We hebben als school weinig regels, we hechten meer waarde aan onderstaande uitgangspunten.

· Je hebt recht op goed onderwijs en je zorgt er samen met ons voor dat het onderwijs goed kan verlopen.
· Je mag voor je mening uitkomen, zolang je daarbij de mening van anderen respecteert.
· Je mag eruitzien zoals je wilt, zolang je daarmee geen aanstoot geeft aan anderen.
· Je hebt recht op goede begeleiding door docenten en mentoren bij je leerproces en je bent dan ook bereid om over je eigen (leer-)proces na te denken en te praten.
· Je hebt recht op een veilige en werkbare leefomgeving en daar draag je zelf naar andere en je omgeving ook toe bij.

Absentiebeleid
Absentie is niet in het belang van de leerling, de verantwoordelijkheid om absentie te voorkomen ligt zowel bij school als bij de ouders en de leerling zelf.

Ziek naar huis
· Als je ziek naar huis gaat, meld je je af bij de receptie.
· De receptie belt naar je ouders/verzorgers. Nemen ze niet op, dan wordt er een sms-bericht naar je ouders/verzorgers gestuurd.
· Zijn je ouders/verzorgers akkoord dan mag je naar huis. Zijn je ouders/verzorgers niet akkoord of niet bereikbaar, dan blijf je in principe op school. Dit wordt overlegd met de conrector.
· Wanneer je weer beter bent dan moeten je ouders/verzorgers je voor de start van je eerste les beter melden. Dit kunnen ze doen door te mailen naar absentie@mlf.asg.nl of te bellen naar 036 – 549 22 60.

Ongeoorloofd afwezig
· Alle docenten nemen in de eerste tien minuten van de les de absenten op.
· Wanneer je niet in de les bent, dan word je door de docent geregistreerd als afwezig.
· Bij de receptie wordt gecontroleerd of je geoorloofd afwezig bent.
· Als je afwezig bent zonder dat je ouders/verzorgers hier een mail over gestuurd hebben of je een ouders/verzorgers ondertekende verzuimkaart hebt ingeleverd, dan noemen we dat ongeoorloofde afwezigheid.
· Als je ongeoorloofd afwezig bent, neemt de receptie telefonisch contact op met je ouders/verzorgers. Zijn je ouders/verzorgers niet bereikbaar dan wordt er een sms-bericht naar je ouders/verzorgers gestuurd.
· Als je ongeoorloofd afwezig bent geweest dan moet je die uren inhalen op een door de conciërge, de receptie of de conrector aangewezen tijd en plek.
· Voor toetsen die je ongeoorloofd gemist hebt, krijg je een E/E of 1,0 beoordeling en vervalt in principe je recht op inhalen en herkansen. Conrector en/of teamleiders beoordelen dit.

Afwezig tijdens KWT-uren
· Op onze school ben je zelf (uiteraard samen met school en ouders/verzorgers) verantwoordelijk voor jouw eigen leren. Hierbij heb jij ook de verantwoordelijkheid om je (op tijd!) in te plannen voor de KWT.
· Je plant je uiterlijk om 8:15 uur in voor de KWT op dezelfde dag. Hoe eerder je plant, hoe meer keus je hebt.
· Als je je niet hebt ingeschreven word je door het systeem ingepland bij een van de KWT’s waar nog plek is.
· Het is verplicht te gaan zitten in de KWT waar je bent ingepland. Wanneer je ergens anders gaat zitten, word je als ongeoorloofd afwezig geregistreerd.
· Als je ervoor kiest om je heel vaak niet in te plannen of steeds in de verkeerde KWT gaat zitten dan zal met je ouders/verzorgers en je mentor je geschiktheid voor het montessorionderwijs worden besproken.

Veelvuldig ongeoorloofd verzuim
· Alle uren die je ongeoorloofd mist moet je natuurlijk inhalen.
· Na drie keer ongeoorloofd afwezig heb je een gesprek met je mentor. Je mentor maakt hiervan een aantekening in SOM. Je ouders/verzorgers krijgen hiervan een kort verslag per mail.
· Na zes keer ongeoorloofd afwezig worden jij en je ouders/verzorgers door je mentor uitgenodigd voor een gesprek. Je mentor maakt een aantekening van het gesprek in SOM. Je ouders/verzorgers krijgen hiervan een kort verslag per mail.
· Na negen keer ongeoorloofd afwezig worden jij en je ouders/verzorgers door de school uitgenodigd voor een gesprek en krijgen je ouders/verzorgers een officiële brief waarbij de aanstaande melding bij leerplicht wordt aangekondigd. De teamleider maakt een aantekening van het gesprek in SOM. Je ouders/verzorgers krijgen hiervan een kort verslag per mail.
· Na twaalf keer ongeoorloofd afwezig word je voor het spreekuur bij leerplicht aangemeld.

Verlof
Extra verlof is gebonden aan de regels van de overheid. Bij de beoordeling van het verzoek hanteren wij de leerplichtwet. Verlof dient minimaal 8 weken van tevoren te worden aangevraagd door middel van een formulier. Deze kan worden afgehaald bij de receptie of aanvraag vrijstelling downloaden. Het formulier moet worden ingeleverd bij de receptie. · Meer informatie over aanvragen van extra of bijzonder verlof vindt u in de brochure extra verlof van de gemeente Almere.

Te laat komen
De lessen beginnen ’s ochtends om 08.15 uur en natuurlijk gaan we ervan uit dat je je best doet om op tijd te komen. Wanneer het een keer niet lukt dan geldt het volgende:

· Je meldt je meteen bij binnenkomst bij de receptie en krijgt een ‘te laat-briefje’.
· Je gaat zo spoedig mogelijk naar de les en levert het ‘te laat-briefje’ in bij je docent. Zonder ‘te laat-briefje’ heb je geen toegang tot de les!
· Je meldt je de eerstvolgende lesdag voor 8.00 uur bij de receptie. (Ook in het geval dat je het eerste uur vrij bent.)
· Van het te laat komen en het moeten melden om 8:00 uur krijgen je ouders/verzorgers een melding via de mail.
· Als je je niet meldt voor 8.00 uur dan blijf je direct dezelfde dag na op een door de conciërge/verzuimmedewerker of leerjaarcoördinator aangewezen plek.

Veelvuldig te laat
Regelmatig te laat komen is een vorm van ongeoorloofd afwezig zijn. Het MLF is dan ook verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar.

· Als je vaak te laat komt dan gelden de volgende stappen:
· Na drie keer te laat komen heb je een gesprek met je mentor. Je mentor maakt hiervan een aantekening in SOM. Je ouders/verzorgers krijgen hiervan een kort verslag per mail.
· Na zes keer te laat komen worden jij en je ouders/verzorgers door je mentor uitgenodigd voor een gesprek. Je mentor maakt een aantekening van het gesprek in SOM. Je ouders/verzorgers krijgen hiervan een kort verslag per mail.
· Na negen keer te laat komen worden jij en je ouders/verzorgers door de conrector of teamleider uitgenodigd voor een gesprek en krijgen je ouders/verzorgers een officiële brief waarbij de aanstaande melding bij leerplicht wordt aangekondigd. De conrector of teamleider maakt een aantekening van het gesprek in SOM. Je ouders/verzorgers krijgen hiervan een kort verslag per mail.
· Na twaalf keer te laat komen word je voor het spreekuur bij leerplicht aangemeld.