MLF

Meepraten op het MLF

Het MLF wil jongeren voorbereiden op hun plek in de maatschappij. Mee kunnen praten en doen op school vinden we daarom belangrijk. Medezeggenschap is mogelijk op onze school voor zowel ouders als leerlingen.

Leerlingen
· De leerlingen van de Feestcommissie organiseren enkele schoolfeesten per jaar.
· De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. De leden zijn een gesprekspartner de schoolleiding en een afvaardiging heeft zitting in de medezeggenschapsraad. Enkele leden van de leerlingraad maken deel uit van de sollicitatiecommissie waarin ook docenten de schoolleiding zijn afgevaardigd.

Ouders
Samen met ouders werken we graag aan ‘de ideale school’. Het Oudernetwerk (ONW) is sparringpartner voor de schoolleiding zodat het beleid kan worden afgestemd op de ervaringen en behoeften van ouders. We zitten regelmatig met elkaar om tafel, ONW heeft dan de positie van ‘cricital friend’ en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

ONW organiseert regelmatig ouder- en thema-avonden. Deze worden goed bezocht. Dinsdag 31 maart heeft er een thema-avond plaatsgevonden over “het Puberbrein”. Hier vindt u 10 tips om uw puber te motiveren, zoals aan bod is geweest op deze avond.

ONW is bereikbaar via: onw@mlf.asg.nl

Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) zijn zowel medewerkers als ouders en leerlingen vertegenwoordigd. De MR telt acht leden; vier medewerkers en vier ouders/leerlingen. De schoolleiding legt voorstellen voor aan de MR en de MR kan vervolgens advies hierop geven. Het gaat dan om onderwerpen zoals financiën, schoolorganisatie en onderwijskundige zaken. Op sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht. Daarnaast kan de MR ook ongevraagd advies geven. Zo draagt de MR bij aan het beleid van de school.

Leden van de MR
Wouter den Boer – voorzitter
David Hoogenboom – lid – personeelsgeleding
Roy van Dyk – lid – personeelsgeleding
Michiel Baars – lid – personeelsgeleding
Raoul de Leeuw – lid – oudergeleding
Arnold Pierhagen – lid – oudergeleding
Fleur van Leeuwen, klas 5H – leerlinggeleding

U vindt hier het jaarverslag van de MR van schooljaar 2018-2019. Mocht u vragen hebben voor de MR, dan kunt u contact opnemen via de mail: mr@mlf.asg.nl.

Klik hier voor de laatste notulen van de MR vergadering van 01-04-2021.