Skip to content
Close

Meepraten op het MLF

Het MLF wil jongeren voorbereiden op hun plek in de maatschappij. Mee kunnen praten en doen op school vinden we daarom belangrijk. Medezeggenschap is mogelijk op onze school voor zowel ouders als leerlingen.

Leerlingen

Op het MLF denken, praten en organiseren de leerlingen actief mee. Zo kennen we onderstaande commissies/werkgroepen van leerlingen:

 • de Leerlingenraad: behartigt de belangen van de leerlingen in de school en levert de leerlingengeleding van de MR;
 • de Feestcommissie: organiseert een aantal schoolfeesten per jaar;
 • de Jaarboekcommissie: coördineert en ontwerp het (examen)jaarboek per jaar;
 • leerlingen zijn betrokken bij sollicitatiegesprekken voor de vacatures binnen de school.

 

Ouders

Samen met ouders werken we graag aan ‘de ideale school’. Het Oudernetwerk (ONW) is sparringpartner voor de schoolleiding zodat het beleid kan worden afgestemd op de ervaringen en behoeften van ouders. We zitten regelmatig met elkaar om tafel, ONW heeft dan de positie van ‘cricital friend’ en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

 

ONW organiseert regelmatig ouder- en thema-avonden. Deze worden goed bezocht. Zo heeft er een thema-avond plaatsgevonden over “het Puberbrein”. Hier vindt u 10 tips om uw puber te motiveren, zoals aan bod is geweest op deze avond.

 

ONW is bereikbaar via: onw@mlf.asg.nl

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn zowel medewerkers als ouders en leerlingen vertegenwoordigd. De MR telt acht leden; vier medewerkers en vier ouders/leerlingen. De schoolleiding legt voorstellen voor aan de MR en de MR kan vervolgens advies hierop geven. Het gaat dan om onderwerpen zoals financiën, schoolorganisatie en onderwijskundige zaken. Op sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht. Daarnaast kan de MR ook ongevraagd advies geven. Zo draagt de MR bij aan het beleid van de school.

 

U vindt hier het jaarverslag van de MR.

 

Mocht u vragen hebben voor de MR, dan kunt u contact opnemen via de mail: mr@mlf.asg.nl of secretariaat@mlf.asg.nl

Leden van de MR

 • Cor Wijnja
  voorzitter
 • Nicole van der Land
  lid – personeelsgeleding
 • Pascalle Groeneveld
  lid – personeelsgeleding
 • Rik Mets
  lid – personeelsgeleding
 • Raoul de Leeuw
  lid – oudergeleding
 • Arnold Pierhagen
  lid – oudergeleding
 • Anna Vuijst
  klas BE5V – leerlinggeleding