Skip to content

Zo werken wij

Het schooljaar is in vier perioden verdeeld. De leerdoelen en de leerstof die de leerling per periode voor alle vakken moet beheersen, staan in het PeriodePlan, deze is te vinden in de Elektronische WerkOmgeving van SOMtoday (ELO).

Dit PeriodePlan is het centrale instrument bij de eigen planning, de reflectie op het leren, de begeleiding door docenten en mentoren en de communicatie met de ouders. De onderdelen die de leerling verwerkt heeft, worden door de docent in het PeriodePlan beoordeeld en daarna afgetekend. Zo hebben leerlingen, ouders, docenten en mentoren een overzicht van het werk dat door de leerling wordt gedaan. Heel belangrijk is dat de beschrijving van de te behalen leerdoelen en de te verwerken leerstof in het PeriodePlan het normtempo en het normniveau aangeven. Voorlopen op het normtempo mag, achterlopen is niet de bedoeling.

 

De lessen op het Montessori Lyceum Flevoland

In het montessorionderwijs staan zelfstandigheid, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid centraal. De lesdagen en lesuren zijn daar op ingericht. Er zijn vijf soorten lessen:

 

1. Basisuren

Een lesdag op het MLF bestaat meestal uit vijf of zes lesuren van zeventig minuten. Hier krijgen leerlingen de gelegenheid zich de basiskennis en -vaardigheden eigen te maken die vereist zijn voor het betreffende vak. De regie van deze uren ligt bij de docent.  De lessen bestaan instructie en  activerende werkvormen. De docent neemt de rol van coach en begeleider aan.

 

2. Leergebieduren (vanaf 3 mavo, 4 havo, 4 vwo)

Deze uren zijn gekoppeld aan de leergebieden communicatie, maatschappij en natuur. Tijdens deze uren kunnen leerlingen zelfstandig werken aan één van de vakken uit het leergebied. Er is ook ruimte voor verdieping, we bieden vakoverstijgend onderwijs aan, binnen het betreffende leergebied.

 

3. KeuzeWerkTijd (KWT)

Per dag is er KeuzeWerkTijd van zeventig minuten. De leerling kiest zelf de vakken waaraan hij/zij wil werken en tekent hiervoor in. Tijdens de KWT zitten verschillende leerjaren én verschillende niveaus bij elkaar, namelijk alle leerlingen die tijdens een KWT-uur voor dat vak hebben gekozen. Dit maakt ‘leren met en van elkaar’ goed mogelijk. Als het nodig is, kan een docent zijn leerlingen verplichten een KWT voor zijn vak te volgen. Ook kan de mentor de leerling bij een bepaald vak inplannen. In beide gevallen wordt de keuzemogelijkheid van de leerling tijdens die KWT tijdelijk beperkt.

 

4. Mentoruren en WerkBesprekingsuren (WB-uren)

Tijdens deze uren bespreekt de leerling met zijn mentor de voortgang, het verzuim en de kwaliteit, maar ook het sociale welbevinden, indien gewenst.

 

5. MiddagWerkTijd (MWT)

De sluiting van de scholen heeft gevolgen gehad op de cognitieve vaardigheden van onze leerlingen. Sommige leerlingen zijn ver vooruit gegaan en sommige leerlingen hebben meer stil gestaan in de ontwikkeling bij sommige vakken. Omdat niet ieder kind hetzelfde uit de crisis is gekomen is het noodzakelijk dat we maatwerk bieden in het aanbieden van extra stof of begeleiding.

 

Hetzelfde geldt voor de sociaal emotionele vaardigheden. Het terugkomen naar school, teleurgesteld zijn in jezelf, angstig voor toetsen of grote groepen, noem het maar op; de lockdown heeft impact gehad op het welbevinden van onze leerlingen. Ook in deze is het noodzakelijk dat er maatwerk kan worden geboden. Extra begeleiding voor hen vindt plaats in de Middagwerktijd (MWT). Deelname aan MWT is vrijwillig tenzij de mentor of het zorgteam het noodzakelijk vindt voor de voortgang of het welbevinden van de leerling om hier deel aan te nemen.

Extra aanbod: Kunst in de middag & Sport in de middag

Leerlingen nemen deel aan de extra programma’s Kunst in de Middag en Sport in de middag.

  • ‘Kunst in de middag’ heeft een gevarieerd aanbod. Drama, beeldende vorming en muziek. Het aanbod kan vakoverstijgend zijn. Wensen van leerlingen worden indien mogelijk gehonoreerd. Iedere periode wisselt het aanbod en kan een leerling participeren.
  • Bij ‘Sport in de middag’ wordt aandacht besteed aan sporten waar een leerling normaal gesproken niet zo snel mee in aanraking komt. Leerlingen die meedoen aan ‘Sport in de Middag’ kiezen hier voor een heel jaar deelname.

MLF-weken

Twee weken per schooljaar werkt de hele school aan projecten of zijn er werkweken. Door het werken in leergebieden gaan leerlingen nog meer samenhang ervaren tussen vakken, want tijdens die weken zijn de grenzen tussen alle leergebieden en vakken verdwenen. De Montessorididactiek krijgt dan extra ruimte. In deze weken verbinden we de werelden binnen en buiten de school extra met elkaar. Excursies, uitstapjes en gastsprekers zijn vaste onderdelen tijdens de MLF-weken.

 

In de MLF-weken is er veel ruimte voor het maken van eigen keuzes: leerlingen kiezen zelf uit verschillende werkweken en projecten. Denk daarbij aan: kunstweek, programmeren, survival.

 

LeerlingVolgSysteem (LVS)

Het leerlingvolgsysteem neemt een belangrijke plek in op school. Een goede individuele begeleiding van de leerling is afhankelijk van juiste en actuele informatie voor iedereen. Het LVS is genaamd SOMtoday. Hierin wordt, binnen wettelijke grenzen en verplichtingen, informatie opgenomen over tempo, niveau en andere gegevens die voor het leerproces belangrijk zijn. De leerling, de mentor, de docent, het zorgteam, de schoolleiding en de ouders of verzorgers hebben via eigen codes toegang tot hun deel van deze informatie binnen dit systeem.

Reflectie

Om leerlingen (meer) inzicht te geven in hun leerproces, reflecteren we op verschillende manieren. Na een proef  wordt er per vak gereflecteerd op de voorbereiding en prestatie van de leerling onder begeleiding van de vakdocent. Direct na het eind van een periode reflecteert de leerling op basis van zijn beoordelingen van de afgelopen periode.  En maakt een plan van aanpak voor de volgende periode. De reflectie en het plan van aanpak bespreekt leerling met zijn mentor in de werkbespreking. De mentor neemt dit mee als input bij de verslagvergadering. Adviezen die hieruit volgen, verwerkt de mentor in het mentorcommentaar op het verslag van de leerling.

Beoordeling

Het beoordelen van het werk van leerlingen is eerst en vooral gericht op het geven van feedback door de docent en het samen reflecteren op het leren. Belangrijk is om hiermee vervolgens goed aan te sluiten bij de behoefte aan begeleiding van de leerlingen. Daarnaast beoordelen we het werk van leerlingen om inzicht te verschaffen in het niveau waarop er gewerkt wordt en in hoeverre dit voldoet aan de gestelde norm.

Verslag

Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen op elk moment via SOMtoday volgen wat de vorderingen en prestaties van de leerling zijn. Bovendien ontvangen zij vier keer per jaar een verslag van de schoolprestaties. In de week daarvoor worden verslagvergaderingen gehouden. Het verslag geeft per vak een overzicht van de behaalde resultaten qua voortgang en niveau. Daarnaast wordt er informatie gegeven over andere competenties, die wij als montessorischool belangrijk vinden (Autonomie, Reflectie en Sociaal leren). De gemaakte reflecties van de leerlingen worden meegenomen tijdens deze verslagvergaderingen.

Na het verschijnen van een verslag worden de ouders uitgenodigd voor een ouderspreekuur met de mentor van de leerling.