MLF

Dit zijn wij

Montessori Lyceum Flevoland (MLF) is een school voor mavo, havo en vwo. Het gedachtengoed van dr. Maria Montessori is een belangrijke leidraad voor onze school. We hebben zo’n zeshonderd leerlingen en zo’n zeventig medewerkers.

Samen vormen we een hechte gemeenschap waar het goede leerklimaat en het prettige sociale klimaat nauw met elkaar samenhangen. Dat komt niet alleen door de kleinschaligheid, maar vooral door de manier waarop er wordt gewerkt met elkaar, in en om de lessen. Docenten, en vooral ook mentoren, praten op een montessorischool meer mét dan tegen de leerlingen en dat merk je: iedereen kent elkaar. Vooral als leerling, maar ook als mens.

De leerlingen komen elkaar niet alleen tegen in de kantine en de overblijfruimtes, maar ook tijdens de keuzewerktijd en de leergebieduren, als ze samenwerken met schoolgenoten. Leerlingen die elkaar helpen bij het werk is op het MLF echt de normaalste zaak van de wereld. Maar vóór alles is het hier zo prettig toeven, omdat we in eerste instantie uitgaan van vertrouwen.

Onze missie
Ieder kind is zichzelf en daarmee uniek! Ons montessorionderwijs werkt vanuit vertrouwen in de mogelijkheden van ieder mens om zich via een eigen weg te ontwikkelen tot een zelfstandig, zelfbewust, creatief en ondernemend persoon.

Onze visie
Onze school is een ontmoetingsplek waar de leerling groeit, ontwikkelt en ontdekt wie het is en wat het wil worden, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Wij hebben de overtuiging dat iedere leerling vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid leert. Wij ondersteunen de leerling om verantwoordelijkheid in het eigen leerproces te nemen.

Leidende principes van Montessori
Montessorionderwijs heeft tot doel de leerlingen onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen te geven. Wij geloven dat deze drie eigenschappen van groot belang zijn. Het zijn randvoorwaarden om goed tot ontwikkeling te kunnen komen, zodat kinderen doorgroeien tot adolescenten die hun bijdrage aan de wereld kunnen geven. Op het MLF geven we onderwijs aan de hand van vier leidende principes uit het gedachtegoed van Maria Montessori. Deze vier principes staan tevens garant voor onze onderwijskwaliteit.

· Uniciteit
Iedere leerling mag zichzelf zijn en is daarmee uniek. Dat geven we graag de ruimte. We erkennen de individualiteit van de leerling en passen ons onderwijs daarop aan.

· Ontwikkelingsfasen
Leerlingen ontwikkelen zich in verschillende fasen. Wij richten ons onderwijs zo in, dat we een organische en dynamische ontwikkeling mogelijk maken.

· Betekenisvol onderwijs
Betekenisvol onderwijs bieden en materiaal inzetten om lesstof concreet en uitdagend te maken, is dagelijks aan de orde op onze school.

· Eigen ontwikkeling
Iedere leerling heeft recht op zijn eigen ontwikkeling. Onze coaches sturen bij, ondersteunen en motiveren.

Kernwaarden
Het MLF heeft vijf kernwaarden die de rode draad zijn voor ons. De kernwaarden vormen samen met de leidende principes onze uitgangspunten. Met behulp van deze vijf kernwaarden kunnen wij onderwijs bieden met hoofd, hart en handen.

Vertrouwen
Op onze school hebben we hoge verwachtingen van ieder mens en hebben we vertrouwen dat die verwachtingen worden waargemaakt. Vertrouwen – in jezelf en in je eigen kunnen – is belangrijk voor leerlingen om goed tot leren te kunnen komen. Daarnaast is het ook belangrijk dat de mensen om hen heen – vrienden, klasgenoten, docenten, collega’s – vertrouwen in de leerling hebben en dat ook laten zien.

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid kun je oefenen en ervaren op onze school. Een leerling krijgt verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling en leren. Onze leerlingen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid en leren ook dat je samen leeft en dat je elkaar helpt als dat nodig is. Ze leren zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar.

Autonomie
Op onze school zijn zelfsturing, zelfreflectie, zelfkennis en zelfbewustzijn de basis van de autonomie van zowel de leerling als de medewerkers. We geven leerlingen eigenaarschap over hun leerproces en organiseren dit coöperatief. Leerlingen leren niet alleen zelf aan het roer te staan, maar ze leren ook in verbinding te blijven met hun sociale omgeving.

Socialisatie
Je bent niet alleen op de wereld. Je hebt mensen om je heen met wie je samen kunt werken, bouwen en spelen. De leerling is onderdeel van onze maatschappij en onze maatschappij is onderdeel van de wereld. Kosmisch onderwijs, medeburgerschap, je inzetten voor een gemeenschap leer je door te doen en te ervaren op school, onze eigen mini-maatschappij. Zo ontwikkelen de leerlingen zich tot jongvolwassenen die in de 21e eeuw hun steentje kunnen bijdragen. dragen.

Uniciteit
Ieder mens is uniek. Iedereen is vrij om te zijn wie hij wil zijn en krijgt daar de ruimte voor. Onze coaches doen er alles aan om de individualiteit van de leerlingen te zien en te erkennen. Ze passen hun begeleiding en onderwijs aan aan de identiteit van het individuele leerling. Leerlingen hebben hierdoor de vrijheid zich te ontwikkelen volgens een eigen patroon.

Wie meer wil weten over ons onderwijs, kan dat lezen in het Schoolplan 2020-2022.